Ban điều phối

TT

Họ & tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

GS.TS. Trần Ngọc Hải

Khoa Thủy sản - CTU

Chủ nhiệm dự án

2

GS TS Nguyễn Thanh Phương

Khoa Thủy sản - CTU

Thành viên

3

PGS TS Nguyễn Hiếu Trung

Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu - CTU

Thành viên

4

PGS. TS. Nguyễn Phú Son

Khoa Kinh Tế

Thành viên

5

TS. Trương Minh Thái

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông - CTU

Thành viên

6

Ths. Lưu Trùng Dương

Trung tâm Thông tin và Quản trị Mạng - CTU

Thành viên

7

Ths. Nguyễn Văn Tý

Trung tâm Thông tin và Quản trị Mạng - CTU

Thành viên

8

PGS. TS. Phạm Minh Đức

Phòng Quản lý khoa học - CTU

Thành viên

9

Mời Ms. Jenifer Kelly

CSIRO

Thành viên

10

Mời PGS. TS. Nguyễn Nguyên Minh

CSIRO

Thành viên

11

PGS. TS. Trần Minh Phú

Khoa Thuỷ sản - CTU

Thành viên

12

PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa

Khoa Thuỷ sản - CTU

Thành viên

13

PGS.TS. Lê Quốc Việt

Khoa Thuỷ sản - CTU

Thành viên

14

PGS. TS. Võ Nam Sơn

Khoa Thuỷ sản - CTU

Thành viên

15

PGS. TS. Châu Tài Tảo

Khoa Thuỷ sản - CTU

Thành viên

16

TS. Lý Văn Khánh

Khoa Thuỷ sản - CTU

Thành viên

17

TS. Huỳnh Trường Giang

Khoa Thuỷ sản - CTU

Thành viên

18

TS. Trần Nguyễn Duy Khoa

Khoa Thủy sản - CTU

Thành viên - Thư ký

19

ThS. Cao Mỹ Án

Khoa Thuỷ sản - CTU

Thành viên - Kế toán

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram