Đánh giá ảnh hưởng của khuấy trộn bằng khí biogas lên khả năng sinh khí của túi ủ với nguyên liệu nạp bằng Lục bình (Eichhornia crassipers)

Tên chương trình / Dự án

Đánh giá ảnh hưởng của khuấy trộn bằng khí biogas lên khả năng sinh khí của túi ủ với nguyên liệu nạp bằng Lục bình (Eichhornia crassipers)

Đơn vị tham gia

-        Trường Đại học Cần Thơ (CTU)

-        Công ty Yuko Keiso Nhật Bản

-        Công ty TNHH Yuko Việt Nam

-        Trường Đại học Kogakuin

-        Trường Đại học Kyushu

-        Trường Đại học Setsunan

Đơn vị tài trợ

Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới (NEDO) – Nhật Bản

Kinh phí thực hiện

257.730.000 đồng (chỉ tính riêng kinh phí của Trường Đại học Cần Thơ)

Thời gian thực hiện

Tháng 01/2022 - 06/2022

Chủ nhiệm

TS. Trần Sỹ Nam (CTU)

Thành viên tham gia

Hợp phần do Trường Đại học Cần Thơ phụ trách:

-        ThS Đinh Thái Danh

-        ThS Huỳnh Thị Diễm

Mục tiêu tổng quát

Đánh giá ảnh hưởng của khuấy trộn bằng khí biogas lên khả năng sinh khí của túi ủ với nguyên liệu nạp bằng Lục bình (Eichhornia crassipers)

Mục tiêu cụ thể

-          Đánh giá khả năng sinh khí của Lục Bình ở các mức thời gian khuấy trộn và số lần khuấy trộn hằng ngày bằng phương pháp ủ yếm khí theo mẻ.

-          Đánh giá khả năng sinh khí của Lục Bình ở các mức thời gian khuấy trộn và số lần khuấy trộn hằng ngày trong điều kiện túi ủ biogas thực tế.

Các hoạt động

-          Thu mẫu và đánh giá một số đặc điểm nguồn nguyên liệu sử dụng cho nghiên cứu

-          Bố trí thí nghiệm xác định của thời gian và số lần khuấy trộn hằng ngày đến năng suất sinh khí ở túi ủ biogas thực tế tại Hậu Giang

-          Theo dõi và đánh giá thành phần khí biogas, năng suất sinh khí

Kết quả mong đợi

-        Xác định được thời gian khuấy trộn và số lần khuấy trộn hằng ngày có khả năng tăng cao năng suất sinh khí biogas để áp dụng trong điều kiện thực tế

Liên hệ

Ts. Trần Sỹ Nam

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trang web dự án

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram