NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA CỘNG ĐỒNG VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC RỦI RO NGUỒN NƯỚC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CORE)

Tên chương trình/Dự án

Nâng cao khả năng phục hồi của cộng đồng vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của các rủi ro nguồn nước và biến đổi khí hậu (CoRe)

Đơn vị tham gia

Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

Đơn vị tài trợ

Mạng lưới SUMMERNET (Sustainable Mekong Research Network)

Tổng kinh phí

 

Thời gian thực hiện

50,000 SEK

01/4/2021 – 30/11/2021

Chủ nhiệm

Đồng chủ nhiệm

 

Thành viên

PGs. Ts. Nguyễn Hiếu Trung

PGs. Ts. Văn Phạm Đăng Trí

- ThS Phan Kỳ Trung - Điều phối dự án

- ThS Nguyễn Thị Phương Thảo – Thư ký và kế toán

- TS Đinh Diệp Anh Tuấn – Thành viên

- ThS Lâm Thị Hoàng Oanh – Thành viên

Mục tiêu tổng quát

 

 

Mục tiêu cụ thể

Dự án được thực hiện nhằm nâng cao sức chống chịu và năng lực thích ứng với những rủi ro về nguồn nước bị chi phối bởi biến đổi khí hậu của những nhóm dễ bị tổn thương thông qua các nền tảng có sự tham gia như học tập xã hội, tham vấn nhà ra quyết định và chia sẻ khoa học.

- Nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng địa phương về tác động của các rủi ro nguồn nước bị chi phối bởi biến đổi khí hậu;

- Tham vấn nhà ra quyết định về khả năng lồng ghép đánh giá tổn thương xã hội vào việc xây dựng chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Thúc đẩy chia sẻ và trao đổi khoa học tại ĐBSCL để tìm kiếm các hành động và giải pháp khả thi thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Xây dựng bộ công cụ nâng cao năng lực có sự tham gia phù hợp với đặc điểm cộng đồng vùng ven biển ĐBSCL.mạng lưới của các đối tác hợp tác trong lĩnh vực quản lý nguồn tài nguyên nước.

Nội dung

- Xây dựng tài liệu tập huấn có sự tham gia của cộng đồng về tác động của những rủi ro nguồn nước do biến đổi khí hậu

- Tham vấn nhà quản lý tại địa phương về công tác quản lý nhà nước trong ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu

- Seminar chia sẻ khoa học giữa các chuyên gia và nhà nghiên cứu tại ĐBSCL

Kết quả mong đợi

- Báo cáo khảo sát tác động của các rủi ro nguồn nước do biến đối khí hậu;

- Báo cáo tổng kết kết quả chia sẻ khoa học từ các buổi trao đổi học thuật;

Địa chỉ liên hệ

Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram